BTV Tỉnh ủy cho ý kiến 37 nội dung quan trọng
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 37 nội dung, đặc biệt là các nội dung liên quan đến xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, đều là các vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ thêm hiệu quả và tác động của các chính sách dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua cũng như sự phù hợp với điều kiện KT-XH, khả năng cân đối ngân sách địa phương như quy định về mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm, tổ dân phố. Với một số nội dung liên quan đến đánh giá, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH của Đảng bộ tỉnh năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, hội nghị đã thảo luận, tập trung làm rõ những chỉ tiêu đạt và chưa đạt; đề xuất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi gắn với quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với 16 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, cho ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền; với một số nội dung khác như đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2024; sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến tại hội nghị thường kỳ tới đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh rà soát, xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền và tổ chức các dự án ngoài ngân sách, gồm: Mỏ than khu Nam Làng Cẩm; mỏ than khu Bắc Làng Cẩm; dự án Khu đô thị Tân Hương; dự án Cụm công nghiệp Bảo lý - Xuân Phương. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; triển khai tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2024.