Trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Năm 2022, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra trên 58 nghìn tổ chức Đảng và trên 324.400 đảng viên, trong đó gần 74.600 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.500 tổ chức đảng và gần 10.500 đảng viên (tăng trên 17% về số tổ chức đảng và trên 16% về số đảng viên so với năm 2021); đồng thời kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với gần 33 nghìn tổ chức đảng và kiểm tra tài chính đảng đối với trên 40 nghìn tổ chức đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chỉ rõ các khuyết điểm, hạn chế; phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan; qua đó yêu cầu đảng uỷ cấp dưới xem xét thi hành kỷ luật đảng. Trong năm, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 tổ chức đảng và trên 16.200 đảng viên. Trong đó, có 10 đồng chí Uỷ viên TƯ Đảng, nguyên Uỷ viên TƯ Đảng bị thi hành kỷ luật. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 100 tổ chức đảng và trên 5.300 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản; công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế; giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch Covid - 19; vi phạm một số điều đảng viên không được làm…

Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề trong thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Trong đó, tập trung tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.