trien khai nhiem vu chuan bi hoi nghi 50 nam thuc hien di chuc cua chu tich ho chi minh
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai Kế hoạch số 153 của Tỉnh ủy về nội dung chi tiết và công tác chuẩn bị hội nghị. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung như: phân công công việc cụ thể cho từng thành viên Ban Tổ chức, chuẩn bị báo cáo tham luận tại hội nghị; xây dựng nội dung công tác tuyên truyền…và một số nội dung chi tiết khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị bám sát vào nhiệm vụ phân công, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, rõ cơ cấu vùng miền, thành phần; bám sát các hướng dẫn, tiêu chuẩn, để lựa chọn ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất. Ngành Văn hóa tăng cường tuyên truyền bằng các hình ảnh trực quan, các triển lãm, chuẩn bị tốt chương trình văn nghệ phục vụ hội nghị. Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, làm tốt công tác tuyên truyền nêu gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực đời sống; tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.