Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng (TS 30/11)
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong tháng 11, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ngành đã chủ động, tích cực chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 14, khoá XII góp phần chuẩn bị tốt công tác nhân sự và chính quyền nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thành Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ và chất lượng. Công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng; phát triển đảng; xây dựng tổ chức bộ máy… tiếp tục được ngành quan tâm thực hiện.

Hiện ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã làm tốt công tác kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy cán bộ; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, đến nay đã giảm 34 đầu mối trực thuộc các cơ quan, đơn vị và 177 lãnh đạo cấp phòng, ban và tương đương; giảm 105 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, tổ chức lại và giải thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện hiệu quả Kết luận Hội nghị cán bộ toàn quốc năm 2020; chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Trung ương 14 khoá XII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác./.