Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội
Hội nghị cộng tác viên dư luận xã hội tháng 3.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giải đáp, làm rõ một số nội dung các cộng tác viên dư luận xã hội phản ánh; đồng thời, định hướng những vấn đề cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong thời gian tới. Cụ thể là các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh quý I năm 2024; kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền để người dân cảnh giác trước hình thức tội phạm sử dụng công nghệ cao.../.