Sau khi thử nghiệm sẽ triển khai chính thức trên toàn quốc từ ngày 1-7. Theo kế hoạch trong năm 2024 này, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp cùng với Cục C06 - Bộ Công an, BHXH Việt Nam để nghiên cứu, triển khai tích hợp 2 loại giấy tờ này trên các ứng dụng VNeID, VssID. Khi đó người bệnh làm thủ tục chuyển tuyến hoặc tái khám chỉ cần xuất trình giấy chuyển tuyến điện tử hoặc giấy hẹn khám lại điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc VssID. Điều này nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi, tiện ích cho người bệnh và cơ sở khám chữa bệnh.