Tại buổi tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc phổ biến, quán triệt các nội dung Quyết định 50 và các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương và địa phương về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2016 - 2020 cơ bản kế thừa các tiêu chí giai đoạn 2012 - 2015. Tuy nhiên, mức độ nghèo, cận nghèo sẽ sử dụng chuẩn nghèo đa chiều, đồng thời, loại bớt một số tiêu chí không còn phù hợp với tình hình thực tế.

Tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020 cũng có một số thay đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở các địa phương như: Tổng tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo thôn đặc biệt khó khăn là từ 65% trở lên hoặc tỷ lệ hộ nghèo từ 35% trở lên; trục đường giao thông chính hoặc đường liên thôn chưa được cứng hóa; từ 60% trở lên số phòng học cho lớp mẫu giáo chưa được kiên cố. Còn đối với xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn được xác định theo 3 khu vực, gồm: có 35% trở lên thôn đặc biệt khó khăn và tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35% trở lên.

Việc thực hiện Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi là một nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước. Qua đó bảo đảm bảo sự chính xác và công bằng cho các thôn, bản nằm trong khu vực thụ hưởng.