Google cho biết việc xóa tài khoản sẽ diễn ra từ ngày 1/12.

Theo đó, những tài khoản được tạo nhưng sau đó người dùng không bao giờ truy cập lại sẽ bị loại khỏi hệ thống đầu tiên. Tiếp đến là các tài khoản không được mở trong ít nhất hai năm. Những dịch vụ Google liên kết với tài khoản như Gmail, Docs, Drive hay Photos cũng bị xóa sổ theo.