Theo lý giải của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số tiền 7.000 tỷ đồng vượt tổng mức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong những năm gần đây chưa được quyết toán là do chưa đủ căn cứ pháp lý theo quy định tại Nghị định số 146/2018 của Chính phủ. Sau khi Nghị định số 75 được ban hành, cơ quan này mới có cơ sở pháp lý để thẩm định lại, thực hiện quyết toán vượt tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 3/12/2023. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ Nghị định số 75 khẩn trương, tập trung rà soát, tổng hợp các phần kinh phí vượt tổng mức trong các năm 2019, 2020, 2022 và đảm bảo hoàn thành thanh quyết toán sớm nhất theo quy định.