Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng
Hội thảo Khoa học đề tài cấp Bộ Quốc phòng.

Đề tài “Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “Thế trận lòng dân” bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về vai trò và phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “Thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo phát huy mạnh mẽ vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “Thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; đề xuất một số nội dung, biện pháp cụ thể, có tính khả thi cao trong những giải pháp phát huy vai trò của lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh trong xây dựng “Thế trận lòng dân" bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Sau hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn chỉnh, các sản phẩm của đề tài bảo đảm chất lượng, hiệu quả; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Cục Khoa học quân sự (Bộ Quốc phòng), các chuyên gia, nhà khoa học, cơ quan, đơn vị liên quan để tiếp tục triển khai công việc nghiên cứu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng./.