1. Các trường hợp F0

* Số ca F0 ghi nhận từ 01/01 đến 27/4/2021:04 ca (nhập cảnh)

* Lũy tích số ca F0 ghi nhận từ ngày 27/04/2021 đến 31/12/2021:1.808 ca, trong đó:

- 1.779 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (366 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 1.325 trường họp F1 thành F0, 88 trường họp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 29 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số ca ghi nhận từ 01/01/2021 đến nay: 220 ca

- 457 ca phát hiện trong cộng đồng và trong khu cách ly (243 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, 203 trường hợp F1 thành F0, 11 trường hợp từ các tỉnh có ca bệnh).

- 01 ca phát hiện ngay sau khi nhập cảnh.

* Số F0 hiện đang cách ly: 834 trường hợp (Bệnh viện COVID số 1: 185 Bệnh viện COVID số 2: 282; Bệnh viện COVID số 3: 367).

2. Các trường hợp F1

- F1 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 381 trường hợp (TP Thái Nguyên: 101; Phổ Yên:106; Đồng Hỷ: 06; Định Hóa: 18; Phú Lưong: 31;Phú Bình: 25; Đại Từ: 94). Lũy tích: 15.410 trường hợp.

- Số F1 hiện đang cách ly tập trung: 268 trường hợp (TP Thái Nguyên: 120; Sông Công: 53; Đồng Hỷ: 41; Võ Nhai: 03; Phú Lương: 02; Phú Bình: 07; Đại Từ: 21; Định Hóa: 08: Bệnh viện COVID số 1: 07; Bệnh viện COVID số 3: 06).

- Số F1 cách ly tại Ký túc xá Công ty Samsung Electronics VN-TN: 5 trường hợp.

- Số F1 hiện cách ly tại địa phương: 2.699 trường hợp (Phổ Yên: 1.363; Phú Bình: 264; Đại Từ: 323; Đồng Hỷ: 39; TP Thái Nguyên: 323; Định Hóa: 37; Võ Nhai: 11; Phú Lưcmg: 339).

3. Các trường hợp F2

- F2 phát hiện mới trong ngày báo cáo: 338 trường hợp. Lũy tích F2: 65.867 trường hợp.

- Số F2 hiện đang theo dõi, cách ly 4.350 trường hợp.

Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục
Ngày 4/1, Thái Nguyên ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục