Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này, một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời, hạn chế tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư; tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ…

Thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1/7/2024, dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.