Kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Phổ Yên
Toàn cảnh Kỳ họp thứ mười tám (Kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Phổ Yên

Kỳ họp đã tập trung nghe, thảo luận và nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn TP Phổ Yên giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công của Thành phố năm 2024 và Nghị quyết về việc giao UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2024.

Sau kỳ họp các đại biểu HĐND và các Ban của HĐND tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, giám sát, chuyển tải nội dung các nghị quyết đến với nhân dân và cử tri một cách nhanh chóng, đầy đủ.

Trên cơ sở các nghị quyết của HĐND thành phố thông qua, UBND thành phố cụ thể hóa bằng các văn bản, giao cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, tổ chức thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ trên cơ sở đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Đảng, trước pháp luật. Trong quá trình thực hiện thường xuyên báo cáo, đề xuất với cấp ủy để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Đối với MTTQ và các tổ chức thành viên, tăng cường tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên để cụ thể hóa nghị quyết./.