Kỳ họp thứ 10, HĐND TP Thái Nguyên khóa XIX
Kỳ họp thứ 10 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Thái Nguyên khóa XIX

Tờ trình của UBND thành phố về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2045, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính của thành phố Thái Nguyên. Quy mô quy hoạch khoảng trên 222km² chia làm 2 giai đoạn. Mục tiêu của việc điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên là cụ thể hóa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển đô thị và dân cư nông thôn toàn tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; phát triển thành phố Thái Nguyên phù hợp xu hướng phát triển mới, khai thác có hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố.

Với sự thống nhất cao, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045./.