Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm, ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp. Cấp uỷ các cấp đã kiểm tra trên 57.480 tổ chức Đảng và gần 324 nghìn Đảng viên; giám sát chuyên đề đối với trên 190 nghìn tổ chức Đảng và Đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với trên 3.500 tổ chức Đảng và trên 9.240 Đảng viên; giám sát trên 72.800 tổ chức Đảng và Đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ các cấp đã thi hành kỉ luật đảng đối với trên 18 nghìn tổ chức Đảng và Đảng viên; uỷ ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đảng đối với trên 6.400 tổ chức Đảng và Đảng viên.

Đối với Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, năm 2023,cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra trên 1.580 tổ chức đĐảng và trên 3.500 Đảng viên; giám sát chuyên đề đối với gần 1.780 tổ chức Đảng và trên 5.000 Đảng viên. Cấp ủy và UBKT các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 69 tổ chức Đảng và 223 Đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức Đảng và 375 Đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, nhất là người đứng đầu phải nhận thức đúng, đầy đủ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng là một phương thức lãnh đạo quan trọng. Công tác kiểm tra giám sát theo phương châm “giám sát phải mở rộng”, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.