Hệ thống đã xác thực trên 91 triệu thông tin nhân khẩu có trong Cở sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm với Cở sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiếp nhận và giải quyết trên 143.000 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và hơn 3.000 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 02 nhóm dịch vụ công liên thông.