Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri - đã psts 27.7
Toàn cảnh hội nghị.

Để thuận tiện cho quá trình giải quyết và trả lời cử tri, UBND tỉnh đã chia tách 154 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12 và theo Nghị quyết số 60 mà HĐND tỉnh đã tổng hợp và giao UBND tỉnh xem xét, giải quyết thành 161 ý kiến. Trên cơ sở đó, các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương và cấp huyện đã được tổng hợp, chuyển cấp có thẩm quyền giải quyết. Trong tổng số 124 ý kiến thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 38 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong; 47 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; 39 ý kiến, kiến nghị đã giải trình, thông tin với cử tri... Việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh thực hiện theo quy định; nhiều nội dung trả lời ngắn gọn, đầy đủ, kịp thời và thỏa đáng, được cử tri đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND yêu cầu các sở, ngành, địa phương giải trình thêm về một số nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, UBND tỉnh sẽ tích cực đôn đốc các địa phương sớm giải quyết theo thẩm quyền.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó, đặc biệt chú trọng việc phân loại các ý kiến, kiến nghị để nâng cao hiệu quả giải quyết, nhằm ổn định đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội địa phương./.