Đề xuất này đang được Bộ Tài chính dự thảo tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) trình lên Chính phủ.

Theo thống kê, hiện số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% trong tổng số hơn 800 nghìn doanh nghiệp được thành lập và hoạt động.

Xác định đây là nhóm cần khuyến khích phát triển, trong giai đoạn 2008 - 2012, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành các giải pháp hỗ trợ trong đó có giải pháp về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp./.