dang uy khoi cac co quan tinh trien khai ke hoach cong tac tuyen giao nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Năm 2016, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã xây dựng kế hoạch công tác tuyên giáo với các nội dung có trọng tâm, bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, kế hoạch được cụ thể theo từng tháng và cả năm. Do đó đã chủ động và có nhiều thuận lợi trong việc triển khai các nhiệm vụ tuyên giáo nói chung. Ban đã tham mưu, ban hành trên 10 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền, 6 chuyên đề tuyên truyền cho đối tượng Đảng và đảng viên và tổ chức được 11 Hội nghị với các nội dung phong phú.

Các báo cáo viên đã quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại các đơn vị nhất là những vấn đề mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm. Theo tổng hợp của các Chi, Đảng bộ trực thuộc đã tổ chức được 200 buổi cho trên 8.300 người nghe; đội ngũ báo cáo viên Đảng bộ Khối đã tổ chức được 193 buổi cho gần 8000 người nghe với các nội dung phong phú, thiết thực...

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới hoạt động, trọng tâm là gắn với công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động Khối; tham mưu cho cấp ủy đảng tiếp tục triển khai có hiệu quả Chị thị số 17 ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”.