Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Trong giai đoạn 2015-2020, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, với hình thức phong phú, đa dạng, hướng về cơ sở và đạt nhiều kết quả nổi bật, đã góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Tại Đại hội, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra phương hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua trong giai đoạn 2020-2025.

Tại Thái Nguyên, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh phát động đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tập hợp, thu hút và động viên đông đảo nhân dân tham gia, góp phần đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương khẳng định Đại hội là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng đề nghị thời gian tới Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội, 180 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 dã được biểu dương. Trong đó tỉnh Thái Nguyên có 2 đại biểu được Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam khen thưởng.