Ngày 7/11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4303/UBND-NC V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tài liệu đính kèm