bo quoc phong tong ket 6 nam thi hanh luat thanh tra
Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 6 năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra quốc phòng bám sát nhiệm vụ, tích cực quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, góp phần bảo đảm hoạt động thanh tra trong Bộ Quốc phòng ngày càng chuyển biến tích cực, chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra ngày càng nâng lên. Chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai toàn diện Luật Thanh tra, tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ các cấp về công tác thanh tra. Công tác kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật được tiến hành nghiêm túc. Hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành được thực hiện thường xuyên. Ngành Thanh tra quốc phòng đã tổ chức 3.065 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị toàn quân và các bộ, ngành, địa phương. Trong đó có 2.732 cuộc thanh tra hành chính, 333 cuộc thanh tra chuyên ngành, 2.773 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 253 cuộc thanh tra đột xuất, 39 cuộc thanh tra liên ngành. Các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; kết luận khách quan, chính xác, công khai, dân chủ; kiến nghị kịp thời những hạn chế, thiếu sót để xử lý.

bo quoc phong tong ket 6 nam thi hanh luat thanh tra
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm đã biểu dương các cơ quan, đơn vị và ngành Thanh tra quốc phòng trong việc tổ chức triển khai thực thi Luật Thanh tra, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm pháp luật thanh tra. Ngành Thanh tra quốc phòng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực thi pháp luật thanh tra ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành Luật Thanh tra và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, giữ nghiêm kỷ luật quân đội; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác, thực hiện nhiệm vụ của quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.