Theo đó, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm định sách giáo khoa đăng kí số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 9, lớp 12 đợt 2 gửi về Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT.

Số lượng bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục được đăng kí là căn cứ để Bộ GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định bản mẫu sách giáo khoa.

Thời gian nộp bản đăng kí cụ thể như sau: Đối với lớp 9 - trước ngày 12/9/2023; đối với lớp 12 - trước ngày 29/9/2023.

Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa và Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.

Trong đó, số lượng bản mẫu sách; thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa đề nghị thẩm định (tên sách giáo khoa; phân công nhiệm vụ và trách nhiệm của tổng chủ biên, chủ biên, nếu sách có tổng chủ biên, chủ biên, tác giả; mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng; cấu trúc, nội dung; báo cáo quá trình và kết quả thực nghiệm; báo cáo việc tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu các ý kiến nhận xét đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của giáo viên, giảng viên, các nhà khoa học, nhà giáo dục; bản phân phối chương trình (sau đây viết tắt là bộ) đối với mỗi bản mẫu sách giáo khoa như sau:

Đối với lớp 9, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: 20 bộ; Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí: 25 bộ; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại: 15 bộ.

Đối với lớp 12, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, học động giáo dục: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp: 20 bộ; các môn học còn lại: 15 bộ.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 33.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với sách giáo khoa lớp 9: từ 8h00 đến 12h00 ngày 4/10/2023. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Đối với sách giáo khoa lớp 12: từ 8h00 đến 12h00 ngày 31/10/2023. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Địa điểm nhận hồ sơ: tại GD&ĐT, số 35 đường Đại cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT.

Trình tự giải quyết hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33.