Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Trong Quý I, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước phục vụ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Ban Tổ chức Cấp ủy các cấp đã tham mưu Cấp ủy tổ chức các Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Quan tâm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương đã triển khai, quán triệt Quy định số 137, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương. Quán triệt Quy định số 138, ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26, ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030./.