Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua
Toàn cảnh hội nghị

Cụm thi đua số 3 các trường chính trị được thành lập gồm 7 trường chính trị tỉnh Bắc Giang, Bắc Kạn, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái. Giai đoạn 2015-2020, các nhiệm vụ thi đua khen thưởng của cụm luôn gắn với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua của các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, sát với tình hình thực tiễn của của các trường.

Năm 2020, các trường chính trị trong cụm đã phối hợp, tổ chức quản lý, giảng dạy trên 280 lớp đào tạo với gần 22.000 học viên; đồng thời tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2021, các trường tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở; tăng cường tổ chức cho cán bộ, giảng viên và học viên đi nghiên cứu thực tế; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân điển hình./.