Thái Nguyên 21
Cảm giác: 21
Cao/Thấp: 21/21
Độ ẩm: 65%
mây đen u ám
Cập nhật: 30-11-2021 04:31:01
Dự báo 5 ngày tới
Thứ ba, 30/11/2021 00:00 20 mây đen u ám
Thứ ba, 30/11/2021 03:00 22 mây cụm
Thứ ba, 30/11/2021 06:00 25 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 09:00 24 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 12:00 19 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 15:00 17 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 18:00 16 mây rải rác
Thứ ba, 30/11/2021 21:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 00:00 15 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 06:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 12:00 17 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 15:00 15 mây cụm
Thứ tư, 01/12/2021 18:00 14 mây đen u ám
Thứ tư, 01/12/2021 21:00 13 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 03:00 20 mây đen u ám
Thứ năm, 02/12/2021 06:00 23 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 09:00 23 mây rải rác
Thứ năm, 02/12/2021 12:00 17 mây rải rác
Thứ năm, 02/12/2021 15:00 15 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 18:00 14 mây cụm
Thứ năm, 02/12/2021 21:00 13 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 03:00 21 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 12:00 19 mây đen u ám
Thứ sáu, 03/12/2021 15:00 16 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 18:00 15 mây cụm
Thứ sáu, 03/12/2021 21:00 14 mây cụm
Thứ bảy, 04/12/2021 00:00 13 mây cụm
Thứ bảy, 04/12/2021 03:00 21 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 06:00 24 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 09:00 23 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 12:00 17 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 15:00 15 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 18:00 14 mây đen u ám
Thứ bảy, 04/12/2021 21:00 13 mây cụm
Xem thêm
    Trước         Sau