Quy định về tuổi nghỉ hưu từ năm 2021
Từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường với nam đủ 60 tuổi 03 tháng, với nữ là đủ 55 tuổi 04 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam và 04 tháng với lao động nữ

Trong khi đó, công chức, viên chức được thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và nhận quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu. Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021, sẽ xem xét ra thông báo, quyết định nghỉ hưu trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu thì không thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động 2019./.