Lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm so với cùng kỳ
Lao động giảm nhiều ở ngành khai khoáng và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đều giảm gần 10%.

Trong đó, giảm nhiều nhất ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiếp đó là doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chia theo ngành hoạt động, lao động giảm nhiều ở ngành khai khoáng và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đều giảm gần 10%. Tại thời điểm đầu tháng 9/2023, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm trên 5% so với cùng kỳ./.