Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Khóa XIV diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024 - năm có ý nghĩa đặc biệt trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện ngay nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024 và đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, tại kỳ họp chuyên đề, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng trong việc xem xét đối với 9 nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Báo cáo giải trình của UBND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 9 nghị quyết thuộc 3 nhóm vấn đề.

Về kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án, tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về đầu tư công: HĐND tỉnh thông qua phương án phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh để nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được giao; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực giao thông, văn hóa, thể dục thể thao có tính chất trọng điểm, động lực cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Tại Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 của tỉnh Thái Nguyên; quyết định giao chi tiết 1.092 biên chế sự nghiệp giáo dục bổ sung cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm giải quyết nhu cầu cấp bách bổ sung nguồn nhân lực trong các cơ sở giáo dục hiện nay.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi, dự báo sẽ còn những khó khăn, thách thức đan xen, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao; đặc biệt là tổ chức triển khai, đưa những nội dung được thông qua tại Kỳ họp vào thực tiễn.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngay từ những ngày đầu tiên, tháng đầu của năm mới 2024, để giảm bớt áp lực cho những tháng cuối năm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, địa phương có liên quan căn cứ vào nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024, để chuẩn bị từ sớm, từ xa, kịp thời, chặt chẽ có chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành già soát tổng thể, sơ kết hoặc tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua trước đây không còn hiệu lực để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn đặt ra của địa phương. Đề nghị các cấp, các ngành và từng vị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, bởi qua theo dõi giám sát chúng tôi nhận thấy nhiều khi không phải nguyên nhân do năng lực, trình độ hạn chế mà là trách nhiệm của một số cán bộ, nhất là cấp cơ sở chưa thực sự cao, chưa thực sự tâm huyết, chưa thực sự trách nhiệm trong triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ. Để chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024 đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, địa phương, các ngành xây dựng các giải pháp thiết thực, hiệu quả để chăm lo tốt hơn nữa đời sống đồng bào, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán của dân tộc".