Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính
Lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K73.B08 Tỉnh ủy Thái Nguyên, hệ không tập trung, khóa học 2022 - 2024.

Tham gia khóa học có 62 học viên là cán bộ lãnh đạo trong diện quy hoạch của các Sở, Ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và pháp luật, quản lí kinh tế, giới trong lãnh đạo quản lý. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các học viên tham gia khóa học này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực học tập và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân dịp này, các học viên đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Bác tại Trường Chính trị tỉnh./.