Trên cơ sở đó, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu là: Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống đại dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm duy trì và thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai thực hiện tốt công tác lập quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 5 năm 2021-2025; cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư để tạo đà bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 8% giai đoạn 2021-2025. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021
[Infographics] Các chỉ tiêu chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2021