Bộ cho phép các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, đảm bảo giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (kỳ I 18 tuần và kỳ II 17 tuần). Đến thời điểm này, hầu hết các trường đã và đang tiến hành thi hết học kỳ, theo dự kiến, hầu hết các địa phương, học sinh sẽ có thời gian kết thúc năm học và nghỉ Hè muộn nhất là sau ngày 31/5.