* Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5184/UBND-NC về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tốt một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phóng thanh, bảng tin về an ninh, trật tự của các xã, phường, thị trấn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông... cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, bảo đảm chấp hành nghiêm túc pháp luật, không vi phạm hoặc tiếp tay cho vi phạm pháp luật như tham gia các hình thức tín dụng, vay lãi, chơi hụi, đánh bạc, cá độ bóng đá, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vận chuyển, tàng trữ, mua bán và đốt pháo nổ các loại trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ cơ sở, nhất là các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tôn giáo, đình công, lãn công tự phát của công nhân, không để phát sinh "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

4. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm thực hiện tốt các giải pháp của Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện bình ổn thị trường trong những tháng cuối năm 2016 và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

5. Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế về an ninh trật tự.

* Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Để công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh được triển khai thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017, ngày 26/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5143/UBND – QHXD, yêu cầu:

1. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Quan tâm nhiều hơn nữa trong việc kiểm tra, chỉ đạo của UBND các phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý trật tự đô thị; đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Tăng cường công tác quản lý trật tự sau xử lý vi phạm. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong thanh tra, kiểm tra. Nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Xây dựng (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo)

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý trật tự xây dựng, các vi phạm về trật tự đô thị…Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí Đài Truyền thanh và Truyền hình các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị của các tầng lớp nhân dân.

4. Các sở, ngành liên quan: Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã trong công tác triển khai Chỉ thị số 08/CT – UBND ngày 15/3/2016 của UBND và Kế hoạch của Ban chỉ đạo trong công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

* Kiểm tra, rà soát, xác định xóm đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020

Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5127/UBND – CNN. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai xác định xóm đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số được thực hiện từ cơ sở, công khai, dân chủ, tổ chức họp thẩm định ở cấp huyện theo đúng theo nội dung Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh.

- Ban Dân tộc tỉnh (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định của tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra, thẩm định việc xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số theo đề nghị của UBND cấp huyện đúng theo nội dung Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Về chủ trương, Hội đồng thẩm định của tỉnh thống nhất với đề nghị của các huyện bổ sung một số xóm, xã gần đủ tiêu chí để đưa vào xóm đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, đề xuất với Trung ương bổ sung 9 xã vào KVIII; 18 xóm vào xóm ĐBKK (Cụ thể tại phụ lục 01), yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát cụ thể như sau:

1. Xác định lại các xã trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã gần đủ tiêu chí có văn bản đề nghị đưa vào xã khu vực III.

2. Xác định lại các xóm trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã gần đủ tiêu chí có văn bản đề nghị đưa vào xóm đặc biệt khó khăn.

* Cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5158/UBND-KGVX về việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Về cấp thẻ Bảo hiểm y tế:

- Thực hiện cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn theo danh sách đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm 31/12/2016. Thời hạn thẻ Bảo hiểm y tế là 04 tháng; từ 01/01/2017 đến 30/4/2017.

- Trường hợp trước thời điểm 30/4/2017, Danh mục thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi được phê duyệt thì thẻ BHYT đã cấp cho các đối tượng vẫn có giá trị sử dụng đến 30/4/2017. Các đối tượng thuộc địa bàn trong Danh mục được phê duyệt tiếp tục được cấp thẻ BHYT có hạn sử dụng tiếp theo từ 01/05/2017.

2. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xác định và quản lý đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn để cấp thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng theo quy định.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo việc in thẻ BHYT để cấp phát kịp thời cho đối tượng; phối hợp với Sở Tài chính thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định.

- Sở Tài chính phối hợp với BHXH tỉnh trình UBND tỉnh cấp kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.

- Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giám sát việc thực hiện cấp thẻ BHYT cho các đối tượng.

* Tổ chức “Ngày hội việc làm Xuân Đinh Dậu 2017”

Ngày 27/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5162/UBND-KGVX, chỉ đạo: Tổ chức “Ngày hội việc làm Xuân Đinh Dậu 2017”

Thời gian: 01 ngày, dự kiến từ 08h30’ ngày 24/02/2017

Đại điểm tổ chức: Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Nguyên

Các Sở, ban, ngành liên quan của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động. Các doanh nghiệp được phép đưa người đi học tập và làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và các cơ sở đào tạo nghệ trên địa bàn tỉnh. Người lao động, học sinh, sinh viên có nhu cầu tìm việc làm, học nghề, tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước.

* Thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng

Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã vùng, ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5192/UBND-KGVX. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan, các cơ quan báo chí của tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền về Kế hoạch chuyển đổi mã vùng (ban hành kèm theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông), theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

* Tiếp nhận thức ăn không dùng hết của Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam

Ngày 29/12, UBND tỉnh có Công văn số 5187/UBND-CNN chỉ đạo việc tiếp nhận thức ăn không dùng hết của Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam. Để đảm bảo thống nhất trong thực hiện và quản lý sử dụng thức ăn không dùng hết của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi của tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh chịu trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng của các hội viên, nhân dân được phân phối thức ăn không dùng hết trên; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý thức ăn chăn nuôi và các cam kết với Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam hướng dẫn Hội Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tiếp nhận và phân phối thức ăn không dùng hết do Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam tặng phục vụ hỗ trợ hoạt động chăn nuôi cho các hội viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và xác nhận phương án vận chuyển, sử dụng lượng thức ăn không dùng hết nêu trên và thường xuyên giám sát việc vận chuyển, bảo quản, sử dụng, đảm bảo không để xảy ra ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh.

* Đồng ý chủ trương lập Quy hoạch chi tiết khu dân cư tại xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố

Ngày 26/12, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5142/UBND – QHXD. UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố lập Quy hoạch chi tiết khu tái định cư phục vụ dự án đường Bắc Sơn kéo dài tại vị trí tại khu đất thuộc xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thái Nguyên và các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư các khu quy hoạch, dự án có liên quan tổ chức cập nhật, điều chỉnh ranh giới dự án theo đồ án quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo các dự án.

* Quản lý và thực hiện các chính sách trợ giúp người cao tuổi

Thực hiện Luật người cao tuổi, Luật người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương và của tỉnh, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và thực hiện tốt các chế độ, chính sách trợ giúp theo quy định đối với cán bộ, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, ngày 27/12, UBND đã ban hành Công văn số 5155/UBND-KGVX, trong đó chỉ đạo:

1. Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh là cơ quan đại diện cho nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi trên địa bàn; hàng năm có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình, số lượng người cao tuổi là người từ đủ 60 tuổi trở lên (bao gồm là hội viên hoặc chưa là hội viên Hội người cao tuổi Việt Nam) làm cơ sở để phát triển hội viên và thực hiện các chế độ chính sách đối với người cao tuổi.

2. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ quan chuyên môn và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổng hợp toàn bộ số người cao tuổi trên địa bàn, đảm bảo 100% người cao tuổi được theo dõi, quản lý làm cơ sở để thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi theo quy định như chúc thọ, mừng thọ và trợ cấp xã hội. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng, kịp thời bổ sung đối tượng mới hoặc giảm đối tượng do chết hoặc không còn đủ điều kiện hưởng trợ cấp, trong đó lưu ý nhóm người khuyết tật đang hưởng trợ cấp. Hàng năm xây dựng dự toán, bố trí kinh phí đảm bảo các nội dung chi công tác quản lý tại cấp huyện, cấp xã như chi rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị trợ cấp, trợ giúp; phối hợp Hội người cao tuổi để tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi theo quy định. Giao cho Ban đại diện Hội người cao tuổi cấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã hàng năm phối hợp các cơ quan, đơn vị để tổng hợp, báo cáo tình hình, số lượng người cao tuổi trên địa bàn.

* Xử lý thông tin báo chí phản ánh

- Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5190/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của báo chí liên quan tới việc thực hiện dự án mở rộng tỉnh lộ 269 (huyện Đồng Hỷ).

- Ngày 17/12/2016, Báo Dân sinh điện tử có bài: “Thái Nguyên: Làm tỉnh lộ 269, quên bồi thường cho dân?”, bài viết nêu: “Năm 2011, UBND huyện Đồng Hỷ đã thực hiện dự án mở rộng tỉnh lộ 269, đi vào thị trấn Trại Cau. Dự án đã hoàn tất và đi vào sử dụng từ vài năm nay, thế nhưng vẫn còn người dân chưa nhận được bồi thường dù đã bị mất đất và tài sản trên đất...”

Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao UBND huyện Đồng Hỷ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh trên; xác định trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan, có biện pháp giải quyết, xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01/2017 và trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

- Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5191/UBND-KGVX về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của báo chí liên quan tới việc sản xuất và tiêu thụ nước uống đóng chai trên địa bàn.

Ngày 26/12/2016, Báo Xây dựng điện tử có bài: “Thái Nguyên: Nước uống đóng chai không phép vẫn được bán ra thị trường”, bài viết nêu: “Dư luận nghi ngờ về việc có ai đó đã và đang bảo kê cho các doanh nghiệp sản xuất nước đóng chai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dù không đủ các điều kiện vẫn công khai cung cấp sản phẩm ra thị trường...”

Sau khi xem xét, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đại Từ, các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh trên; triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/01/2017 và trả lời cơ quan báo chí theo quy định.