Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Thời gian qua, công tác PCTNTC được Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ và các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; công khai, minh bạch chuyển đổi vị trí công tác; kê khai tài sản và minh bạch thu nhập; cải cách thủ tục hành chính. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện có hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Đoàn kiểm tra đề nghị huyện Đồng Hỷ tiếp tục chú trọng hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện tốt quy tắc ứng xử. Tăng cường chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hành vi tham nhũng, nhất là chủ động thanh tra đột xuất những lĩnh vực nhạy cảm, có dư luận, phản ánh của người dân…/.