Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX
Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX