Tăng cường phối hợp để thực hiện công tác giám sát đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách
Toàn cảnh hội nghị.

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến nay, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Kiểm toán Nhà nước khu vực X đã góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, các hoạt động giám sát, quản lý và điều hành ngân sách nhà nước tại các địa phương.

Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Kiểm toán Nhà nước Khu vực X tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, trọng tâm là phối hợp trong phân bổ dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho đại biểu HĐND về thẩm tra, giám sát đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách…/.