[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
Lễ khai mạc sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên truyền hình trực tiếp
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
Chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT với chủ đề “Thái Nguyên - khát vọng phát triển”
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
Diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022
[Photo] Tổng duyệt chương trình khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX năm 2022