Phòng chống nắng nóng trên cây chè
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con phòng chống nắng nóng cho cây chè bằng nhiều biện pháp
Để phòng chống nắng nóng trên cây chè, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con cần chủ động tưới nước giữ ẩm cho chè, đặc biệt là ở những nương chè thiếu cây che bóng, bên cạnh đó bón phân cân đối, dọn sạch cỏ dại. Với những nương chè xuất hiện sâu bệnh hại cần thường xuyên kiểm tra nếu đến ngưỡng cần sử dụng những loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phun phòng trừ, hạn chế thấp nhất thiệt hại./.