[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)

DANH SÁCH F0 TẠI THÁI NGUYÊN TỪ NGÀY 01/01/2021 ĐẾN 08/11/2021:

[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)
[Infographic] Tình hình dịch COVID-19 tại Thái Nguyên (tính đến ngày 8/11/2021)