[Infographic] Các chế độ BHXH người tham gia BHXH mắc COVID-19 được hưởng

Xem thêm tại: https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/linh-vuc-bao-hiem-xa-hoi.aspx?ItemID=18160&CateID=168