Hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
Hội nghị “Hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2023”.

Hội nghị đã hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các quy định về bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên đã ban hành, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, các quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về môi trường mới ban hành, môi trường nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng được tập trung triển khai. Tại hội nghị, sở Tài nguyên và Môi trường đã đánh giá kết quả thực hiện đề án “ Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025”; đồng thời, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.