hoi nghi ve xac nhan va dao tao trinh do cao cap ly luan chinh tri cho can bo quan doi

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm TCCT Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Ban giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo một số cơ quan chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, TCCT, Bộ Tổng tham mưu; lãnh đạo Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân...

Các đại biểu dự hội nghị nhất trí cao về sự cần thiết và nhu cầu đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội; đối tượng, nội dung, mục tiêu đào tạo, khả năng thực tế đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị của Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân. Hội nghị thống nhất, cán bộ quân đội thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm trong thời gian tới, trên cơ sở thẩm định các nội dung, chương trình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ của cán bộ đã được cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ báo cáo trên và cấp xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị... Các đại biểu dự hội nghị mong rằng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân (thuộc Bộ Quốc phòng) được xác nhận và đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ quân đội.