Giải chạy Phú Bình Riverside

Là năm thứ hai tổ chức, Giải chạy góp phần cổ vũ cán bộ công nhân viên trong Công ty tham gia tập luyện thể dục thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khoẻ. Xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao của công ty TNG ngày càng phát triển./.