Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp khẩn trương có các biện pháp kịp thời, quyết liệt để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong tháng cuối năm 2023

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh toán đối với khối lượng của dự án và gửi hồ sơ, trực tiếp làm việc với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có số vốn được giao lớn nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, khẩn trương có các biện pháp kịp thời, quyết liệt để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong tháng cuối năm 2023. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo quy định thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tiêu cực. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại địa bàn các huyện, thành phố.

Các sở ngành địa phương liên quan có biện pháp tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ trong việc xác định giá đất, thông báo, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính để đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất tại địa bản các huyện, thành phố./.