Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 98 doanh nghiệp
Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là trên 8.900 doanh nghiệp.

Trong tháng 2/2023, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 55 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 484 tỷ đồng; cấp điều chỉnh thay đổi cho 48 doanh nghiệp; cấp thành lập đơn vị trực thuộc 18 đơn vị; tạm ngừng hoạt động 40 doanh nghiệp.

Tính chung 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 98 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 625 tỷ đồng; cấp điều chỉnh thay đổi cho 131 doanh nghiệp; cấp thành lập 29 đơn vị trực thuộc; tạm ngừng hoạt động 339 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể là 16 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là trên 8.900 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký gần 130 nghìn tỷ đồng.