Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên chính trị
68 học viên tham gia lớp học đều đạt điểm giỏi và khá.

Chương trình Bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp những nội dung cơ bản trong các tác phẩm kinh điển tiêu biểu của Mác, Ăngghen, Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường chính trị nâng cao chuyên môn, tiếp tục khẳng định những giá trị cơ bản, bền vững về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vận dụng và phát triển sáng tạo những tri thức lý luận thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, vận dụng những kiến thức được trang bị trong công tác nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị. 68 học viên tham gia lớp học đều đạt điểm giỏi và khá.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức cũng là thực hiện Quyết định số 587 ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”./.