[Infographic] Thái Nguyên: Phấn đấu giảm trên 3.300 hộ nghèo năm 2023