Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Năm 2023, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung tham mưu, nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ các đề án, nhiệm vụ trình cấp ủy các cấp. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, toàn ngành đã hoàn thành 90 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 60 văn bản và chủ trì ban hành 25 hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Đối với Thái Nguyên, trong năm 2023, ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh uỷ, chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch một cách toàn diện, kịp thời: Điển hình là ngành đã tham mưu có hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp theo các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương khoá XIII về công tác xây dựng Đảng; công tác quản lý đội ngũ cán bộ cũng như các nhiệm vụ về chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những thành tích mà toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong năm 2023 với khối lượng công việc lớn. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng gắn với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; chú trọng xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực công tác của ngành./.