Giám sát các quỹ ngoài ngân sách giai đoạn 2020-2022
Toàn cảnh hội nghị.

Từ năm 2020 đến năm 2022, 21 quỹ tài chính ngoài ngân sách do tỉnh quản lý đã cho các tổ chức, cá nhân vay trên 850 tỷ đồng để thực hiện: Bồi thường giải phóng mặt bằng; hỗ trợ tái định cư tạo quỹ đất; cho các HTX/thành viên HTX vay phát triển kinh tế; hỗ trợ nguồn lực bảo vệ môi trường; làm nhà nhân đạo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Tuy nhiên, cơ chế, chính sách về hoạt động đầu tư trực tiếp liên quan đến xử lý thu hồi nợ vẫn còn một số khó khăn. Một số quỹ chưa thống nhất được mô hình hoạt động trên toàn quốc, chưa quy định cụ thể nguồn kinh phí hoàn trả vốn ứng cho quỹ…

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát, sớm hoàn thiện tham mưu cho UBND tỉnh và gửi về Ban Kinh tế - Ngân sách để có căn cứ khảo sát đánh giá việc quản lý sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách một cách toàn diện./.