Chú trọng xây dựng kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai nội dung, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Ban Chỉ đạo 35 và đồng chí bí thư cấp ủy cơ sở trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã trao đổi nhiều kỹ năng, nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên không gian mạng; kỹ năng nhận biết thông tin giả, tin sai sự thật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ngay sau hội nghị, các chi, đảng bộ trực thuộc cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên./.